ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. GELD EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN.
De huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Stephan Maegh (hierna genoemd cell force) en de klanten, voor zover er niet wordt afgeweken van bijzondere voorwaarden of overeenkomsten. Onze algemene en bijzondere verkoop- en leveringsvoorwaarden worden door onze klant als aanvaard beschouwd, ook al zijn deze in strijd met zijn eigen algemene of bijzondere inkoopvoorwaarden. Deze laatste binden ons pas als wij ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Onze instemming kan in geen geval worden afgeleid uit het feit dat wij de handelsovereenkomst zouden hebben aanvaard zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of andere soortgelijke bepalingen van de klant.

 

2. VOORSTELLEN EN BESTELLINGEN
Al onze voorstellen en prijslijsten zijn gratis en dienen uitsluitend ter informatie, zodat ze ons op geen enkele wijze met elkaar verbinden. Ook de prijzen op de cell force website zijn niet geldig als offerte. Onze prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Cell force behoudt zich het recht om op elk moment de verkoopprijzen voor de levering van de goederen aan te passen in functie van wijzigingen in de kosten of wisselkoersschommelingen van de vreemde valuta; dit recht blijft geldig indien de orderbevestiging van cell force een andere verkoopprijs vermeldt. Indien van toepassing, behoudt de klant zich het recht om de bestelling tegen de nieuwe prijs te annuleren binnen 3 dagen na de kennisgeving van de bestelling. Cell force kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van een bestelling ten gevolge van overmacht, zoals voorraadvermindering, verwijdering van goederen ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming, enz. Deze samenvatting is niet beperkend. Cell force is niet verplicht de onvoorziene aard van de omstandigheid die overmacht oplevert te bewijzen.
Bij het plaatsen van een bestelling bij cell force dient de klant zich te identificeren aan de hand van een door cell force verstrekte identificatie die bestaat uit een (combinatie van) klantnaam, klantnummer en andere vormen van identificatie, met inbegrip van een wachtwoord of andere code (hierna te noemen "klantidentificatie"). Een bestelling die elektronisch wordt geplaatst en waarin de klantidentificatie wordt vermeld of gebruikt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de klant ondertekende bestelling. Cell force kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van het onderscheppen of verstoren van gegevens die door de klant worden verzonden met behulp van de juiste klantidentificatie niet garanderen en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door de klant. Cell force heeft het recht om er ten volle van uit te gaan dat de informatie met betrekking tot de bestelling, in termen van de inhoud en de vorm ontvangen van de klant, de juiste informatie is. De klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de vertrouwelijkheid van de door cell force toegekende klantidentificatie. In geval van verlies of misbruik van de klantidentificatie als gevolg waarvan cell force schade ondervindt, dient de klant deze schade aan cell force te vergoeden.


3. Leveringstermijnen worden slechts ter informatie verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot een boete, schadevergoeding of beëindiging van de overeenkomst.
Van het bovenstaande kan alleen worden afgeweken door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen de partijen.
Wij behouden ons het recht om deelleveringen te doen, welke deelverkopen plaatsvinden. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan geen reden zijn om te weigeren en de geleverde goederen te betalen.

 

4.
De geleverde goederen blijven eigendom van cell force tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten, interesten en, indien van toepassing, schadevergoedingen. In het bijzonder zal de klant niet in staat zijn om zijn eigendom over te dragen, te verpanden of met enige zekerheid of privilege aan zijn eigendom over te dragen of te verpanden.

 

5.
In geval van schade, onvolledigheid, vergissing of enig ander duidelijk gebrek, is de klant verplicht de goederen te weigeren of alleen onder schriftelijk voorbehoud te aanvaarden. Elke klacht met betrekking tot de geleverde goederen moet ons binnen de vijf dagen na ontvangst worden meegedeeld onder vermelding van het factuurnummer of, bij gebreke daarvan, de vrachtbrief. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klacht niet meer in behandeling genomen. De eventuele terugzending van goederen zal enkel gebeuren na voorafgaande bevestiging van cell force. Voorwaarde hiervoor is wel dat de aankoop van de betreffende goederen binnen 10 dagen voor de retourzending heeft plaatsgevonden. Gedurende deze periode van 10 dagen moeten de goederen worden geleverd aan cell force. Alleen goederen in ongeopende en onbeschadigde staat en kunnen in de originele verpakking worden geretourneerd. De klant draagt alle verantwoordelijkheid en risico met betrekking tot de producten in het kader van de terugzending. Behalve in geval van een duidelijke fout van cell force, zijn de retourkosten voor rekening van de klant en heeft cell force het recht om een herbevoorradings- en behandelingsvergoeding van minstens 10% van de gekochte goederen aan de klant aan te rekenen. In geval van betwisting van de levering, in geval van niet-levering, onvolledige levering, enz. heeft de klant het recht om binnen de 2 (twee) maanden na de orderbevestiging een bewijs van levering (POD, Bewijs van Levering) te vragen. Na het verstrijken van deze termijn kan de effectieve levering van de goederen niet meer in twijfel worden getrokken. Elke klacht met betrekking tot onze facturen dient ons binnen 10 dagen na ontvangst te worden meegedeeld. Als u dit niet doet, wordt dit beschouwd als geaccepteerd zonder enig voorbehoud. Een klacht kan een opschorting van betaling niet rechtvaardigen.

 

6. GARANTIE
Cell force is in ieder geval niet verplicht om de klant te betalen of schadevergoeding aan derden te betalen indien de goederen niet in overeenstemming met hun bestemming werden gebruikt of indien de schade het gevolg is van een fout of nalatigheid van de klant.

 

7. BETALINGSVOORWAARDEN
Elke bestelling van de klant is onherroepelijk, ongeacht of er al dan niet een voorschot is betaald. Het door de klant betaalde voorschot wordt in mindering gebracht op de prijs van de bestelling. Al onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, contant, netto en zonder korting of 30 dagen na levering voor de klanten. In geval van vertraging is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een heffing van 13% op jaarbasis verschuldigd, alsook een forfaitaire som gelijk aan 15% van het factuurbedrag, zonder dat deze vergoeding minder dan 123,95 euro bedraagt. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur, het protest van een wissel (zelfs indien deze niet werd aanvaard), elk verzoek om concordatie, in de rechtbank, elk verzoek om betaling, zelfs niet officieel, of elk ander feit waaruit de mogelijkheid van de klant om te betalen blijkt, het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen, is onmiddellijk en zonder ingebrekestelling verschuldigd. Bovendien behoudt cell force zich het recht om alle leveringen zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten. In geval van eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de klant, zal hij een schadevergoeding betalen van ten minste 30% van de totale prijs. Een hogere vergoeding kan worden geëist als de schade meer dan 30% bedraagt.

 

8.
Zonder afbreuk te doen aan haar recht op schadevergoeding, behoudt cell force zich het recht voor om dit contract ten allen tijde zonder opzegtermijn of vergoeding te beëindigen of op te zeggen, in geval van niet-betaling op de vervaldatum van een enkele factuur, het protest van een wissel (zelfs als dit niet wordt aanvaard), een verzoek om concordantie, in de rechtszaal, een verzoek om betaling, zelfs niet officieel, of enig ander feit dat het vermogen van de klant om te betalen aantoont.

 

9. 
De klant verbindt zich ertoe de wettelijke voorwaarden van de exportcontrole, zoals opgelegd door de Verenigde Staten, alsook de wetten van de Europese Unie en haar lidstaten ter zake na te leven. Bij uitvoer van bepaalde goederen buiten de Europese Unie is de klant verplicht om voorafgaand aan de verkoop een schriftelijke toestemming van de producent te verkrijgen. In geval van schending van deze clausule zal de klant cell force de gevolgschade, kosten en uitgaven vergoeden.